Lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chiến lược nước ngoài