Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2023