Công văn của UBCK về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành