CBTT Nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phiếu quỹ và phương án xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết theo chương trình ESOP.