CBTT xác nhận của UBCK nhận đủ hồ sơ đăng ký chào cổ phiếu riêng lẻ của VPBank