CBTT về việc thay đổi tên, địa điểm VPBank Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Điện Biên Phủ.