CBTT về việc giải tỏa ESOP 2021 đợt 2 và ESOP 2022 đợt 1