CBTT văn bản của UBCK về kết quả phát hành ESOP 2023 và thời gian dự kiến chuyển quyền ESOP