Thông báo về việc thành lập PGD An Nhơn - Chi nhánh Bình Định