CBTT Nghị quyết HĐQT về phương án chào bán cổ phiểu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài