CBTT Nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho CBNV VPBank