CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch, hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán VPBank.