CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan – CTCP chứng khoán VPBank