CBTT NQ HĐQT về Triển khai phương án chào bán cổ phiểu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài & Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa