CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ