CBTT NQ HĐQT thông qua hợp đồng và giao dịch với các bên liên quan