CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch/ hợp đồng Cấp hạn mức rủi ro trực tiếp có TSBĐ cho công ty con - Công ty cổ phần bảo hiểm OPES.