CBTT NQ ĐHĐCĐ và BBKP về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chiến lược nước ngoài