CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch hợp đồng với VPBankS