CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên PGD Giảng Võ