CBTT nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Giảng Võ