CBTT Nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV