CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với OPES