CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với các công ty con.