CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ VPBank và một số nội dung giao/ ủy quyền cho HĐQT