CBTT ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024