CBTT HĐQT thông qua hợp đồng giữa VPBank và công ty con - Công ty chứng khoán VPBankS