CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch với công ty cổ phần bảo hiểm OPES