CBTT báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT nước ngoài