Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Sumitomo Mitsui Banking Corporation