Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu