Thông báo về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Đồng Xuân - Chi nhánh Ngô Quyền