Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Ninh Kiều - Chi nhánh Cần Thơ