Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Lê Văn Việt - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh