Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Bố Trạch - Chi nhánh Quảng Bình