Thông báo về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Kiên Giang