Thông báo về việc thành lập PGD Phổ Yên - Chi nhánh Thái Nguyên