Thông báo về việc thành lập PGD Lương Sơn - Chi nhánh Hòa Bình