Thông báo về việc thành lập PGD Kim Tân - Chi nhánh Lào Cai