Thông báo về việc thành lập PGD Hồng Hà - Chi nhánh Quảng Ninh