Thông báo về việc thành lập PGD Đồng Văn - Chi nhánh Hà Nam