Thông báo của VSD về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền