Thông báo của SGDCK HCM về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu