Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Đông Hà Nội - Chi nhánh Sở Giao dịch