Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 18/11/2022