Lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank