Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế kiểm toán năm 2021