CBTT về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Trường Thi – Chi nhánh Thanh Hóa