CBTT về việc thay đổi địa điểm PGD Thủy Nguyên – Chi nhánh Hải Phòng