CBTT về việc thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Tri Phương – Chi nhánh Đà Nẵng